Dotze Vins, S.L. li recorda que no està permesa la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys i li recomana consumir-les amb moderació, que és com millor es gaudeixen.

 

Condicions D´Enviament

1-Objecte i Generalitats

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant, les "Condicions Generals"), juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen les condicions de compra de productes a través del lloc web www.dotzevins.com (en endavant, el "Lloc web "o el" Portal "), titularitat de DOtzevins.SL(d'ara endavant DOtzevins), amb NIF: B 66304221, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44.353, Foli 38, Full B-453.635,inscripció 1ª, el domicili social es troba al Carrer Cardedeu, 52, 2ª,La Garriga, 08530- Barcelona.(Espanya).

L'ús dels serveis del lloc web, així com l'adquisició de qualsevol dels productes oferts, suposa l'acceptació de l'Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. El registre al Portal i l'ús dels serveis comporta que les seves dades com a usuari passaran a formar part dels fitxers de DOtzevins i el seu tractament serà d'acord amb el que preveu la Política de Privacitat, que l'usuari declara expressament conèixer i acceptar.

DOtzevins proporciona informació sobre productes, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del Lloc Web. Les persones que pretenguin adquirir productes han de tenir la condició de "Usuari Registrat" les quals s'adquireixen completant el respectiu formulari de registre previ al procés de compra i seguint els passos que DOtzevins posteriorment comunica a través del Lloc Web .

Les presents Condicions Generals, juntament amb l'Avís Legal i la Política de Privacitat del lloc web, són les úniques condicions aplicables a l'ús del Portal ia la compra dels productes a través del mateix i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre DOtzevins i l'Usuari. En conseqüència, l'Usuari que accedeixi al Lloc Web, es registri i realitzi la compra de productes a través del Portal accepta sotmetre i queda vinculat per les Condicions Generals, l'Avís Legal i la Política de Privacitat tal com es trobin redactades en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

Tot Usuari que es registri al Lloc Web ha de tenir, almenys, divuit (18) anys.

2-Informació sobre els productes

Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als Productes de DOtzevins, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc Web, tenen per objecte aportar la major informació, però, l'Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, no tenen caràcter exhaustiu.

DOtzevins es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes oferts als Usuaris a través del Portal. D'aquesta manera, DOtzevins podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al Portal, entenent, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals que estiguin en vigor en aquell moment.

Així mateix, DOtzevins es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

En el cas en què, per circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la compra, DOtzevins s'informarà a l'Usuari per email de l'anul·lació total o, si s'escau, parcial de la comanda. L'anul·lació parcial de la comanda no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l'exercici del dret de desistiment que correspon a l'Usuari de conformitat amb l'establert en les presents Condicions Generals.

3-Sistema de compra dels productes

Per procedir a la compra del producte, l'usuari registrat, que haurà de ser major de divuit (18) anys, haurà de seleccionar el producte que desitja comprar i afegir-lo a la cistella de la Compra. Un cop completada la selecció de productes objecte de compra, l'usuari haurà de prémer la icona "Carret". A continuació, s'indicaran els productes seleccionats per la seva compra i l'usuari haurà de seleccionar entre l'enviament dels productes a domicili introduït en les seves dades de registre (podent triar entre qualsevol dels domicilis continguts en les seves dades de registre) o recollir la comanda directament en el punt MRW més proper al seu domicili. Finalment, l'usuari haurà de prémer la icona "Confirmar i pagar"

El nom d'usuari, l'adreça de correu electrònic i la contrasenya facilitades a DOtzevins són elements identificadors i habilitadors per a accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible. El nom de l'Usuari, la contrasenya i l'adreça de correu electrònic podran ser modificats, en aquest cas la contrasenya, nom d'usuari i / o adreça de correu electrònic modificades perdran la seva validesa.

Un cop finalitzat el procés de compra DOtzevins remetrà al correu electrònic facilitat per l'Usuari, un email de confirmació de la recepció de la comanda dins de les vint (24) hores següents a la seva realització. La confirmació de la comanda enviada per DOtzevins no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra. El Departament d'Atenció al Client de DOtzevins remetrà a l'Usuari la corresponent factura en un termini inferior a trenta (30) dies des de l'execució de la compra.

4-Preus dels productes

Els preus dels productes que s'ofereixen a través del Lloc Web inclouen tots els impostos aplicables. Les despeses d'enviament dels productes per compte del comprador, es detallaran i desglossaran en la secció "La teva cistella" del lloc web.

DOtzevins es reserva el dret a modificar els preus reflectits en el Lloc Web, en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor reflectit en el Lloc Web, en el moment del registre de la comanda.

5-Pagament dels productes

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, mitjançant el sistema de PayPal i mitjançant altres sistemes de pagament indicats en cada moment en el Lloc Web .

Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla en funció del sistema de pagament escollit.

Com a sistema de pagament electrònic, DOtzevins està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la màxima seguretat dels mateixos.

L'Usuari haurà de notificar a DOtzevins, a través de info@dotzevins.com qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el compte proporcionat per compres en el Lloc Web, en el menor termini de temps possible, amb l'objecte que DOtzevins pugui realitzar les gestions que consideri convenients.

6-Lliurament dels productes

DOtzevins s'obliga a lliurar els productes adquirits per l'Usuari en el procés de compra en el termini més breu possible,normalment en 48 Hores, i en tot cas, en el termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. El lliurament es realitzarà, en el domicili assenyalat a aquest efecte en el procés de registre o en el punt MRW seleccionat, no es lliuraran productes en apartats de correus ni locutoris.

Si, transcorregut el termini de temps que MRW habilita per a la recollida del producte a l'oficina corresponent, l'Usuari no ho recull, els productes seran retornats a DOtzevins i l'usuari haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associats.

DOtzevins no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament facilitada per l'Usuari no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

7-Devolució de productes

(i) Dret de desistiment

L'Usuari disposarà d'un termini màxim de set (7) dies hàbils des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de set (7) dies hàbils, DOtzevins no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

En el supòsit de desistir de la compra d'un producte, l'Usuari haurà de posar-se en contacte amb DOtzevins mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@dotzevins.com.

En tot cas, en el supòsit de desistir de la compra, s'han de complir els requisits:

1) El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

2) La devolució a DOtzevins s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

3) S'ha d'incloure una còpia del justificant de compra i l'albarà de lliurament dels productes dins del paquet, on a més s'indiquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Les devolucions de les comandes s'hauran de remetre a l'adreça de DOtzevins, Carrer Cardedeu, 52, 2º La Garriga, 08530. L'usuari assumirà les despeses d'enviament per devolució en cas d'exercici del dret de desistiment.

(ii) Devolució de productes defectuosos

Sense perjudici de qualssevol altres drets que poguessin correspondre, l'Usuari té dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l'Usuari. Alternativament a l'anterior, l'Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

En els supòsits de devolució a DOtzevins de productes defectuosos o que no es corresponen amb la seva comanda, aquesta haurà de realitzar-se per part de l'Usuari mitjançant el procediment establert en l'apartat (i) anterior, si bé l'Usuari, en aquest cas, no haurà de fer front als costos de devolució d'aquests productes.

Sempre que l'Usuari hagi seguit el procediment establert en l'apartat (i) anterior i s'hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, DOtzevins reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzat per l'Usuari, d'acord amb el que estableix l'apartat (iii) posterior.

(iii) Reemborsament del preu dels productes a l'Usuari

Sempre que l'Usuari hagi seguit el procediment establert en les presents Condicions Generals i s'hagin complert els requisits establerts en les mateixes, DOtzevins reemborsarà el preu abonat per l'Usuari corresponent als productes retornats. En el cas que la devolució es faci en exercici del dret de desistiment de l'Usuari descrit a l'apartat (i) DOtzevins no abonarà ni farà front a les despeses i / o costos de devolució.

L'usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, o no s'hagin complert els requisits establerts en les presents Condicions Generals.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc al reemborsament del preu corresponent al producte o productes efectivament retornats.

DOtzevins gestionarà l'ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l'Usuari per a l'adquisició dels productes, en un termini de trenta (30) dies des de la recollida de la comanda retornat i un cop DOtzevins hagi comprovat que els productes objecte de devolució compleixen amb els requisits establerts en els apartats (i) i (ii) anteriors. L'aplicació de la devolució del preu en el compte de l'Usuari dependrà de l'entitat bancària.

8-Modificació de les Condicions Generals

DOtzevins es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com les Condicions Generals. Els Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. Els Usuaris es comprometen a llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin a la botiga del Lloc Web. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

9-Comunicacions entre DOtzevins i l'Usuari

Totes les comunicacions entre DOtzevins i l'Usuari relatives a aquestes Condicions Generals o l'adquisició dels productes a través del Lloc Web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquestes Condicions Generals per a cada cas en particular.

Per a la resta de supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestes Condicions Generals, les comunicacions que l'Usuari pretengui remetre a DOtzevins es dirigiran a l'adreça de i DOtzevins ndicada a la Condició Primera i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar el contingut i la recepció per part de DOtzevins de la corresponent comunicació.

10-Integritat de les Condicions Generals

Les presents Condicions Generals, la Política de Privacitat i l'Avís Legal constitueixen l'expressa i única voluntat de DOtzevins i l'Usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualssevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, assolits per les parts amb anterioritat .

11-Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.

12-Llei i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen i s'interpreten d'acord amb la llei espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts acorden sotmetre la decisió de l'assumpte plantejat als Jutjats i Tribunals competents d'acord amb la legislació aplicable.